Evropská unie se uchyluje k ideologickému neokolonialismu, aby vnutila africkým, karibským a tichomořským zemím ideologickou dohodu, která může rozvojové země donutit prosazovat genderistickou ideologii.

Navrhovaná dohoda zavazuje signatáře mimo jiné k prosazování na všech úrovních v národní a mezinárodní politice nedefinovanou v žádném závazném aktu mezinárodního práva koncepci „gender“. Již v preambuli dokumentu je zmíněno, že zajištění „rovnosti pohlaví“ je klíčové pro dosažení „inkluzivního a udržitelného rozvoje“. Musíme se tomu postavit!

ACP-EU JPA.jpg © European Parliament

Genderismus v ofenzivě

Termín „genderová rovnost“ je široce nepřijatelný nejen v afrických, karibských a tichomořských zemích, ale také v Evropě samotné. Tento termín se vyskytuje pouze v jediném závazném aktu mezinárodního práva – Istanbulské úmluvě – kterou dodnes nepřijalo 13 států Rady Evropy, v nichž žije celkem 43 % její populace.

Ideologický neokolonialismus Evropské unie

Evropská unie hodlá podepsat novou dohodu o partnerství s Organizací afrických, karibských a tichomořských států (OACPS), která je extrémně nebezpečná kvůli svým dalekosáhlým důsledkům nejen pro signatáře, ale pro celé mezinárodní společenství. Zmíněná dohoda bude v platnosti 20 let a bude zahrnovat kromě zemí EU také 106 zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří.

Díky této dohodě získá agenda EU přes 50 % hlasů, což umožní přijetí většiny rezolucí na fóru Valného shromáždění. Navrhovaný text dohody počítá s institucionalizací přijímání společných postojů a koordinací aktivit na mezinárodní scéně

Ideologická hrozba pro národy světa

V důsledku této dohody si Evropská unie může podřídit většinu zemí OSN, aby zavedla radikální, progresivní“ sociální postuláty odůvodněné obsahem dohody.  Vytvoření takového bloku může proto umožnit přijetí nebezpečně ideologických postulátů na fóru OSN. Nemůžeme souhlasit s tím, aby se s africkými, karibskými a tichomořskými národy zacházelo jako s poddanými!

Proto jako zástupci společenských organizací z celého světa vyjadřujeme rozhodný nesouhlas s obsahem sjednané dohody o partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi OACPS. Obsah sjednávané dohody je do značné míry radikálně ideologický a měl by narazit na odpor celého mezinárodního společenství. Vyzýváme vás, abyste naši výzvu podpořili, společně to můžeme zastavit!

Společné prohlášení společenských organizací k ideologicky příznakové unijní dohodě mezi Evropskou unií a státy Afriky, Karibiku a Tichomoří

Jako zástupci níže podepsaných společenských organizací vyjadřujeme svou důraznou námitku a hluboké znepokojení nad obsahem vyjednávané dohody o partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi Afriky a karibské a tichomořské oblasti (OACPS). Obsah sjednávané dohody je do značné míry radikálně ideologický a měl by narazit na odpor celého mezinárodního společenství.

Jak je v současné době navrženo, dohoda zavazuje signatáře mimo jiné k tomu, aby na všech úrovních národní a mezinárodní politiky prosazovali pojem „gender“, který není definován v žádném závazném aktu mezinárodního práva. Již v preambuli dokumentu je zmíněno, že zajištění „rovnosti pohlaví“ je klíčové pro dosažení „inkluzivního a udržitelného rozvoje“ a dále v textu je také uvedeno jako jeden z hlavních cílů partnerství Evropské unie se zeměmi OACPS. Dokument dokonce uváděl, že princip „rovnosti pohlaví“ by měl být zaveden do ústavy nebo jiných příslušných aktů národního práva všech států, které dohodu podepsaly. Mezitím termín „gender“ není široce přijímán nejen v afrických, karibských a tichomořských zemích, ale ani v samotné Evropě. Příkladem nedostatečné podpory této koncepce je skutečnost, že dodnes 13 států Rady Evropy, v nichž žije celkem 43 % jejích obyvatel, nepřijalo Istanbulskou úmluvu, která je jediným závazným aktem mezinárodních zákonů, ve kterém se tento pojem objevuje.

Především je však dohoda o partnerství Evropské unie se zeměmi OACPS extrémně nebezpečná tím, že její podpis bude mít dalekosáhlé důsledky nejen pro její signatáře, ale pro celé mezinárodní společenství. V současnosti se partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými státy řídí dohodou z Cotonou, kterou dne 23. června 2000 podepsalo tehdejších 15 členských států EU a 77 zemí OACPS. Dohoda plánovaná na příštích 20 let se kromě Evropské unie bude týkat 79 členských států Organizace Afriky, Karibiku a Tichomoří, tedy celkem 106 zemí. Vzhledem k tomu, že Organizace spojených národů má v současnosti 193 zemí, je třeba poznamenat, že toto číslo je výrazně nad prostou 50% většinou potřebnou k tomu, aby většina rezolucí byla schválena Valným shromážděním. Na druhé straně navrhovaný text dohody počítá s institucionalizací přijímání společných pozic a koordinací aktivit na mezinárodním poli. V důsledku toho může vzniknout jednotný „volební blok“, jehož členové budou podle dohody povinni vždy podporovat radikální, „pokrokové“ společenské postuláty odůvodněné obsahem dohody. Vytvoření takového bloku může proto umožnit přijetí nebezpečně ideologických postulátů na fóru OSN.

Přijetí, ratifikace a prosazování ustanovení nové smlouvy může v konečném důsledku zlomit odpor velké skupiny národů, díky nimž závazné mezinárodní právo i dnes stojí na straně lidského života a základních lidských práv, vzdorujících extrémním ideologiím. Dosud to byly státy Afriky a Karibiku a Tichomoří, které blokovaly vstup radikálně ideologických postulátů do závazného mezinárodního práva. Týká se to například termínu „reprodukční a sexuální práva“, který Africká skupina OSN důsledně odmítala, pod nímž bylo učiněno mnoho pokusů propašovat povinnost států podporovat neomezený přístup k potratům nebo vulgární sexuální výchově.

Zmíněná dohoda je tedy pokusem překonat dosavadní odpor občanů afrických zemí a útokem na jejich suverenitu. Přijetí dokumentu v jeho současné podobě může brzy vést k tomu, že interrupce bude uznána jako „lidské právo“, na rozdíl od občanů většiny zemí, které dokument podepsaly, a země, které chrání lidský život, budou nuceny změnit demokraticky zavedené zákony. Tím by se systém lidských práv obrátil proti člověku.

Proto vyjadřujeme svůj rozhodný nesouhlas s uzavíráním mezinárodních dohod naším jménem směřujících k realizaci radikálních ideologických postulátů a jejich exportu do mimoevropských zemí Zároveň vyzýváme představitele všech signatářských států, aby respektovali vůli svých občanů a odmítli ideologické postuláty, které jsou v současnosti obsaženy v tomto zavádějícím dokumentu.

Institut pro právní kulturu Ordo Iuris

Coalition against ideological neocolonialism

Alliance for the Common Good

 

Center for Fundamental Rights

Hungary

Ciudadano Austral

Chile

U ime obitelji / In the name of the family

Croatia

Espana - Navarra Confidencial

Spain

One of Us Nederland

Netherlands

Aktionsbündnis für Ehe & Familie – DemoFürAlle

Germany

Asociația PRO VITA București

Romania

Asociación Española de Abogados Cristianos

Spain

Con Más México

Mexico

Marriage, Sex and Culture Group

United Kingdom

Pro Vita & Famiglia

Italy

International Organization for the Family

USA

Human Right and Family Policy Institute (HFI)

Slovakia

Pro-Life Action

Slovakia

Jugend fuer das Leben

Germany

Aktion Lebensrecht fuer Alle e.V.

Germany

AbortionInformation.eu / Abortusinformatie.nl

Netherlands

Association for Life and Family

Slovakia

Vsi Razom! All Together!

Ukraine

Political Network for Values

International

Femina Europa

France

Association ROD International

Bulgaria

Christian Council Inernational

Netherlands