Európska únia sa uchyľuje k ideologickému neokolonializmu, čím vnucuje krajinám Afriky, Karibiku a Tichomoria ideologickú zmluvu, ktorá môže prinútiť rozvojové krajiny podporovať ideológiu genderizmu.

Navrhovaná zmluva zaväzuje signatárov, okrem iného, presadzovať na všetkých úrovniach národnej a medzinárodnej politiky pojem „gender“, ktorý nie je definovaný v žiadnom záväznom medzinárodnom právnom akte. Už v preambule dokumentu sa spomína, že zabezpečenie „genderovej rovnosti“ je kľúčové pre dosiahnutie „inkluzívneho a trvalo udržateľného rozvoja“. Musíme sa tomu postaviť!

ACP-EU JPA.jpg © European Parliament

Genderizmus v ofenzíve

Pojem „genderová rovnosť“ je všeobecne neprijateľný nielen v afrických, karibských a tichomorských krajinách, ale aj v samotnej Európe. Tento pojem sa vyskytuje len v jedinom záväznom akte medzinárodného práva – Istanbulskom dohovore – ktorý dodnes neprijalo 13 štátov Rady Európy, v ktorých žije celkovo 43 % jej obyvateľstva.

Ideologický neokolonializmus Európskej únie

Európska únia má v úmysle podpísať novú dohodu o partnerstve so Skupinou afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT), ktorá je mimoriadne nebezpečná pre svoje ďalekosiahle dôsledky nielen pre signatárov, ale aj pre celé medzinárodné spoločenstvo. Uvedená dohoda bude v platnosti 20 rokov a bude zahŕňať okrem krajín EÚ aj 106 krajín Afriky, Karibiku a Tichomoria.

Vďaka tejto dohode získa agenda EÚ viac ako 50 % hlasov, čo umožní prijatie väčšiny uznesení na fóre Valného zhromaždenia. Navrhovaný text dohody predpokladá inštitucionalizáciu prijímania spoločných stanovísk a koordináciu aktivít na medzinárodnej scéne.

Ideologická hrozba pre národy sveta

V dôsledku tejto dohody môže Európska únia podriadiť väčšinu krajín OSN, aby zaviedli radikálne, progresívne“ sociálne postuláty odôvodnené obsahom dohody.  Vytvorenie takéhoto bloku môže teda umožniť prijatie nebezpečných ideologických postulátov na fóre OSN. Nemôžeme akceptovať takéto zaobchádzanie s národmi afrických, karibských a tichomorských štátov!

Preto, ako zástupcovia spoločenských organizácií z celého sveta, vyjadrujeme dôrazný nesúhlas s obsahom dojednanej partnerskej dohody medzi Európskou úniou a krajinami AKT. Obsah dohody, o ktorej sa rokuje, má do značnej miery radikálne ideologický charakter a malo by sa proti nemu postaviť celé medzinárodné spoločenstvo. Podporte našu výzvu, spoločne to môžeme zastaviť!

Spoločné vyhlásenie spoločenských organizácií k ideologickému charakteru komunitnej dohody medzi Európskou úniou a Skupinou afrických, karibských a tichomorských štátov

Ako zástupcovia nižšie podpísaných spoločenských organizácií vyjadrujeme tvrdú námietku a hlboké znepokojenie nad obsahom dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a členmi Skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT), ktorá je predmetom rokovaní. Obsah dohody, o ktorej sa rokuje, má do značnej miery radikálne ideologický charakter a malo by sa proti nemu postaviť celé medzinárodné spoločenstvo. 

V navrhovanej podobe dohoda zaväzuje signatárov, okrem iného, presadzovať na všetkých úrovniach národnej a medzinárodnej politiky pojem „gender“, ktorý nie je definovaný v žiadnom záväznom medzinárodnom právnom akte. Už v preambule dokumentu sa spomína, že zabezpečenie „genderovej rovnosti“ je kľúčové pre dosiahnutie „inkluzívneho a trvalo udržateľného rozvoja“ a neskôr v texte sa spomína aj ako jeden z hlavných cieľov partnerstva Európskej únie s krajinami AKT. V dokumente sa dokonca objavilo tvrdenie, že princíp „genderovej rovnosti“ by sa mal zaviesť do ústavy alebo iných príslušných aktov vnútroštátneho práva všetkých signatárskych štátov. Pojem „gender“ nie je široko akceptovaný nielen v afrických, karibských a tichomorských krajinách, ale ani v samotnej Európe. Príkladom nedostatočnej podpory tejto koncepcie je skutočnosť, že dodnes 13 štátov Rady Európy, v ktorých žije spolu 43 % jej obyvateľstva, neprijalo Istanbulský dohovor. Ten je jediným záväzným aktom medzinárodného práva, v ktorom sa tento pojem vyskytuje. 

Predovšetkým je však partnerská dohoda Európskej únie s krajinami AKT mimoriadne nebezpečná tým, že jej podpísanie bude mať ďalekosiahle dôsledky nielen pre jej signatárov, ale pre celé medzinárodné spoločenstvo. V súčasnosti sa partnerstvo medzi Európskou úniou a africkými, karibskými a tichomorskými štátmi riadi Dohodou z Cotonou podpísanou 23. júna 2000 vtedajšími 15 členskými štátmi EÚ a 77 krajinami AKT. Dohoda plánovaná na najbližších 20 rokov sa okrem Európskej únie bude týkať 79 členov Skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov, teda celkovo 106 krajín. Vzhľadom na to, že OSN má v súčasnosti 193 krajín, je treba poznamenať, že toto číslo výrazne prevyšuje jednoduchú 50% väčšinu, ktorá je potrebná na schválenie väčšiny rezolúcií Valným zhromaždením. Navrhovaný text dohody predpokladá inštitucionalizáciu prijímania spoločných stanovísk a koordináciu aktivít na medzinárodnej scéne. V dôsledku toto môže viesť k vytvoreniu jednotného „volebného bloku“, ktorého členovia budú zmluvne povinní vždy podporovať radikálne, „progresívne“ sociálne postuláty odôvodnené obsahom dohody. Vytvorenie takéhoto bloku môže teda umožniť prijatie nebezpečných ideologických postulátov na fóre OSN. 

Prijatie, ratifikácia a presadzovanie ustanovení novej dohody môže v konečnom dôsledku zlomiť odpor veľkej skupiny národov, vďaka ktorým záväzné medzinárodné právo aj dnes stojí na strane ľudského života a základných ľudských práv, vzdorujúcich extrémnym ideológiám. Doteraz to boli práve štáty Afriky a Karibiku a Tichomoria, ktoré blokovali zahrnutie radikálne ideologických postulátov do záväzného medzinárodného práva. Týka sa to napríklad termínu „reprodukčné a sexuálne práva“, ktorý Africká skupina OSN dôsledne odmieta, a na základe ktorého sa objavili pokusy prepašovať povinnosť štátov poskytovať neobmedzený prístup k potratom či vulgárnej sexuálnej výchove. 

Uvedená dohoda je teda pokusom prekonať existujúci odpor občanov afrických krajín a útokom na ich suverenitu. Prijatie dokumentu v súčasnej podobe môže čoskoro viesť k tomu, že umelé prerušenie tehotenstva bude uznané ako „ľudské právo“, v rozpore s vôľou občanov väčšiny krajín, ktoré dokument podpísali, a krajiny, ktoré chránia ľudský život, budú nútené zmeniť demokraticky stanovené zákony. Takýmto spôsobom, by sa systém ľudských práv obrátil proti človeku. 

Preto vyjadrujeme pevný nesúhlas s uzatváraním medzinárodných dohôd v našom mene zameraných na realizáciu radikálnych ideologických postulátov a ich export do mimoeurópskych krajín. Zároveň vyzývame predstaviteľov všetkých signatárskych štátov, aby rešpektovali vôľu svojich občanov a odmietli ideologické postuláty v súčasnosti obsiahnuté v tomto zvodnom dokumente. 

 

Inštitút právnej kultúry Ordo Iuris 

Coalition against ideological neocolonialism

Alliance for the Common Good

 

Center for Fundamental Rights

Hungary

Ciudadano Austral

Chile

U ime obitelji / In the name of the family

Croatia

Espana - Navarra Confidencial

Spain

One of Us Nederland

Netherlands

Aktionsbündnis für Ehe & Familie – DemoFürAlle

Germany

Asociația PRO VITA București

Romania

Asociación Española de Abogados Cristianos

Spain

Con Más México

Mexico

Marriage, Sex and Culture Group

United Kingdom

Pro Vita & Famiglia

Italy

International Organization for the Family

USA

Human Right and Family Policy Institute (HFI)

Slovakia

Pro-Life Action

Slovakia

Jugend fuer das Leben

Germany

Aktion Lebensrecht fuer Alle e.V.

Germany

AbortionInformation.eu / Abortusinformatie.nl

Netherlands

Association for Life and Family

Slovakia

Vsi Razom! All Together!

Ukraine

Political Network for Values

International

Femina Europa

France

Association ROD International

Bulgaria

Christian Council Inernational

Netherlands